Przejdź do treści

Media społecznościowe

Regulamin CSM

REGULAMIN
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin Zajęć zwany dalej „Regulaminem” określa zasady realizacji zajęć w Centrum Symulacji Medycznych (zwanego dalej CSM) obowiązujące nauczycieli akademickich, studentów i pracowników CSM.
 2. Regulamin CSM jest zgodny z Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 3. Poza Regulaminem CSM studentów obowiązuje także regulamin dydaktyczny jednostki wywieszony na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowany na stronach internetowych jednostki.
 4. Zajęcia odbywają się według harmonogramu pracy CSM ustalonym przez kierownika CSM w porozumieniu z Dziekanatem oraz Asystentami odpowiedzialnymi za dydaktykę w poszczególnych Jednostkach Dydaktycznych Uczelni.
 5. CSM jest zamknięte w okresie przerw świątecznych i w dniach ustawowo wolnych.
 6. Decyzję o przypisaniu pracowni symulacyjnych do zajęć na określonym kierunku podejmuje kierownik CSM.
 7. W związku ze znacznym obciążeniem sal ćwiczeniowych zajęcia w CSM rozpoczynają się i kończą punktualnie (zgodnie z programem). Należy przybyć na miejsce na tyle wcześnie, aby o godzinie określonej w programie znaleźć się przed wejściem do sal CSM. Osoby spóźniające się na zajęcia mogą nie zostać wpuszczone do sal ćwiczeniowych.
 8. Pracownicy CSM nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na terenie budynku, który nie jest na wyposażeniu CSM ani za sprzęt, który został przyniesiony przez asystentów na potrzeby ich zajęć.

Studenci.

 1. Warunkiem odbywania zajęć w CSM jest wyrażenie przez studenta pisemnej zgody na dokumentowanie audio-video przebiegu zajęć. Dokumentacja ta pozostaje wewnętrzną dokumentacją CSM oraz jednostki prowadzącej zajęcia i służy realizacji założeń debriefingu (omówienie działań).
 2. Przed rozpoczęciem zajęć rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej. Osoby uczestniczące w zajęciach na Sali symulacji zobowiązane są do zdjęcia biżuterii z palców oraz nadgarstków.
 3. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. Za zaginięcie lub zniszczenie powyższych pracownicy CSM nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. W czasie wszystkich zajęć, odbywających się na terenie CSM obowiązuje zmiana obuwia (miękkie, wygodne obuwie sportowe) oraz używanie fartuchów lub mundurków.
 5. Na terenie CSM obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 6. W holu i obszarach komunikacji obowiązuje zachowanie spokoju i kultury osobistej.
 7. Podczas zajęć w CSM każdy student powinien posiadać identyfikator z imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów oraz nazwą kierunku studiów.
 8. Student bez nauczyciela nie wchodzi na salę symulacji, nie przemieszcza symulatora (NIE WOLNO podnosić symulatorów za KOŃCZYNY – przy podnoszeniu zawsze należy podpierać tors i głowę symulatora). Płyny wprowadzane do jam ciała symulatorów muszą być przygotowane na bazie WODY DESTYLOWANEJ – nie wolno używać leków i płynów infuzyjnych (roztwory i leki przygotowane są przez techników i instruktorów symulacji na bazie wody destylowanej).
 9. Podczas zajęć w pracowniach CSM niedopuszczalne jest używanie przez studentów sprzętu elektronicznego bez zgody prowadzącego zajęcia (telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
 10. W trakcie seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane.
 11. Dokumentacja audio-video przebiegu zajęć może być wykorzystana do celów naukowych oraz publikacji z zachowaniem anonimowości ćwiczących.
 12. Upublicznianie wizerunku nauczycieli akademickich i studentów (identyfikowalnego) podczas ćwiczeń jest możliwe po wyrażeniu przez studentów odrębnej zgody.
 13. Podczas zajęć w CSM studenci pozostają pod opieką nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.
 14. Studenci w pracowniach dydaktycznych CSM mogą pozostawać jedynie w obecności nauczyciela akademickiego lub instruktora symulacji/technika.
 15. Studenci nie mają prawa przebywać w pokojach kontrolnych, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w scenariuszach symulacji.
 16. Osoby odbywające zajęcia na Sali symulacji zobowiązane są zachowania w tajemnicy treści prowadzonych zajęć
 17. W pracowniach CSM obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków.
 18. Student jest zobowiązany do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych.
 19. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.

Osoby prowadzące zajęcia.

 1. Prowadzący są zobowiązani do rezerwacji zajęć oraz sal w CSM poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przed rozpoczęciem semestru. Podczas rezerwacji obowiązuje kolejność zgłoszeń. Podczas trwania roku akademickiego dopuszcza się rezerwację zajęć (co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć) jednak należy wziąć pod uwagę, że przez obciążenie CSM takie zgłoszenie rezerwacji może zostać odrzucone.
 2. Prowadzący jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia. W przypadku nieobecności prowadzącego po upływie 30 min od planowego rozpoczęcia zajęć, rezerwacja sali zostanie anulowana, a technik przydzielony do innych zadań.
 3. Za porządek pozostawiony w pracowniach CSM odpowiada nauczyciel akademicki.
 4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania techników/instruktorów symulacji o niezbędnym sprzęcie do prowadzenia symulacji co najmniej na 5 dni przez planowanym rozpoczęciem zajęć. Prowadzący zobowiązany jest również do wysłania scenariusza symulacji co najmniej 5 dni przez planowanym rozpoczęciem zajęć.
 5. W przypadku uszkodzenia sprzętu dydaktycznego nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt instruktorowi symulacji/technikowi.
 6. Za sprzęt uszkodzony wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada nauczyciel akademicki przy którym sprzęt został uszkodzony.
 7. W przypadku zaistnienia zdarzenia z pkt. 33 nauczyciel akademicki będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub zastąpieniem sprzętu.
 8. Z komputera w sali do debriefingu może korzystać tylko Prowadzący zajęcia i personel Centrum Symulacji. Z komputera w Sali do debriefingu nie można korzystać w celach prywatnych (prywatne media społecznościowe, osobista poczta elektroniczna, witryny do gier, bankowość itp.).
 9. W godzinach pracy CSM (7.30-15.30) klucze oraz karty do pomieszczeń asystenci pobierają od portiera, po zakończonych zajęciach klucze oraz karty oddają na portiernię. Jeśli asystent prowadzi zajęcia po godzinach pracy CSM, odpowiedzialność za pobrane klucze oraz karty do pomieszczeń spoczywa na asystencie.  W takim przypadku pobrane klucze i karty asystent  zdaje do specjalnie przygotowanego schowka.
 10. Jeśli asystent pozostaje w budynku CSM po godzinach pracy portiera oraz techników zostaje zobowiązany do sprawdzenia czy drzwi główne budynku są zamknięte. Jeśli są otwarte , asystent zostaje zobowiązany do poinformowania o tym fakcie portiera w budynku WNOZ.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.