Przejdź do treści

Media społecznościowe

Regulamin CSM

Regulamin Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 1. Niniejszy Regulamin Zajęć zwany dalej „Regulaminem” określa zasady realizacji zajęć w Centrum Symulacji Medycznych (zwanego dalej CSM) obowiązujące nauczycieli akademickich, studentów i pracowników CSM.
 2. Regulamin CSM jest zgodny z Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 3. Poza Regulaminem CSM studentów obowiązuje także regulamin dydaktyczny jednostki wywieszony na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowany na stronach internetowych jednostki.
 4. Zajęcia odbywają się według harmonogramu pracy CSM ustalonym przez kierownika CSM w porozumieniu z Dziekanatem oraz Asystentami odpowiedzialnymi za dydaktykę w poszczególnych Jednostkach Dydaktycznych Uczelni.
 5. Decyzję o przypisaniu pracowni symulacyjnych do zajęć na określonym kierunku podejmuje kierownik CSM.
 6. Warunkiem odbywania zajęć w CSM jest wyrażenie przez studenta pisemnej zgody na dokumentowanie audio-video przebiegu zajęć. Dokumentacja ta pozostaje wewnętrzną dokumentacją CSM oraz jednostki prowadzącej zajęcia i służy realizacji założeń debriefingu (omówienie działań).
 7. Przed rozpoczęciem zajęć rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni studenckiej.
 8. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. Za zaginięcie lub zniszczenie powyższych pracownicy CSM nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. W czasie wszystkich zajęć, odbywających się na terenie CSM obowiązuje zmiana obuwia (miękkie, wygodne obuwie sportowe) oraz używanie fartuchów lub mundurków.
 10. Na terenie CSM obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 11. W holu i obszarach komunikacji obowiązuje zachowanie spokoju i kultury osobistej.
 12. Podczas zajęć w CSM każdy student powinien posiadać identyfikator z imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów oraz nazwą kierunku studiów.
 13. Podczas zajęć w pracowniach CSM niedopuszczalne jest używanie przez studentów sprzętu elektronicznego bez zgody prowadzącego zajęcia (telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.).
 14. W trakcie seminariów i ćwiczeń wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie bez zgody prowadzącego jest zakazane.
 15. Dokumentacja audio-video przebiegu zajęć może być wykorzystana do celów naukowych oraz publikacji z zachowaniem anonimowości ćwiczących.
 16. Upublicznianie wizerunku nauczycieli akademickich i studentów (identyfikowalnego) podczas ćwiczeń jest możliwe po wyrażeniu przez studentów odrębnej zgody.
 17. Podczas zajęć w CSM studenci pozostają pod opieką nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.
 18. Studenci w pracowniach dydaktycznych CSM mogą pozostawać jedynie w obecności nauczyciela akademickiego lub instruktora symulacji/technika.
 19. Studenci nie mają prawa przebywać w pokojach kontrolnych, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w scenariuszach symulacji.
 20. W pracowniach CSM obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków.
 21. Student jest zobowiązany do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych.
 22. Za porządek pozostawiony w pracowniach CSM odpowiada nauczyciel akademicki.
 23. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania instruktorów symulacji/techników o niezbędnym sprzęcie do prowadzenia symulacji co najmniej dzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 24. W przypadku uszkodzenia sprzętu dydaktycznego nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt instruktorowi symulacji/technikowi.
 25. Za sprzęt uszkodzony wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada nauczyciel akademicki przy którym sprzęt został uszkodzony.
 26. W przypadku zaistnienia zdarzenia z pkt. 25 nauczyciel akademicki będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub zastąpieniem sprzętu.
 27. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.