Przejdź do treści

Media społecznościowe

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Symulacji Medycznej  w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku www.csm.umb.edu.pl.

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Udostępnione w serwisie dokumenty do pobrania w większości przypadków nie są dostępne cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby pliki zamieszczone w serwisie były dostępne cyfrowo.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji, a część udostępnionych filmów również napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

Dane teleadresowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  są dostępne w formie tekstowej na stronie https://www.umb.edu.pl/dane_adresowe. Dane teleadresowej Centrum Symulacji Medycznej są dostępne w formie tekstowej na stronie https://csm.umb.edu.pl/kontakt/

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Karolina Falkowska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: csm@umb.edu.pl, telefon (85) 686 52 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku,  ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok.

Wejście główne do  budynku z poziomu terenu. Brak schodów przy wejściu. Dojazd do budynku ograniczony – szlaban. Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego. Winda znajduje się na parterze. W budynku są 2 toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.