Przejdź do treści

Media społecznościowe

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją

Ćwiczenia na wszystkich kierunkach studiów, w tym: kliniczne, z przedmiotów zawodowych, w Centrum Symulacji Medycznych, zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia praktyczne i lektoraty będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Procedury dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku:

1.W zajęciach dydaktycznych nie powinni uczestniczyć studenci/doktoranci, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5°C, suchy kaszel,  duszność, zaburzenia węchu lub smaku).

2.Przed zajęciami zaleca się studentom/doktorantom dokonanie pomiaru temperatury w punkcie wyznaczonym przez Uczelnię.

3.Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji bądź identyfikatora i odsłonięcia twarzy na prośbę pracownika Uczelni.

4.W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uczelni oraz w trakcie zajęć dydaktycznych wskazanych przez kierownika jednostki dydaktycznej, studenci/doktoranci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.

5.Studenci/doktoranci są zobowiązani dodatkowo do stosowania środków ochrony osobistej obowiązujących w poszczególnych jednostkach dydaktycznych na terenie Uczelni, szpitali klinicznych oraz innych podmiotów leczniczych, w których odbywają się zajęcia.

6.Studenci/doktoranci przebywający na kwarantannie są zobowiązani do uczestniczenia w odbywających się zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że lekarz kierujący na kwarantannę stwierdzi niezdolność do uczestniczenia w zajęciach.

7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty, jak również do zarządzeń obowiązujących na Uczelni:

Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zarządzenia nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 09.09.2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.